Regulamin 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

Regulamin 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów
Dystans 7 km - 24.06.2017 r. (sobota) i 13 km – 25.06.2017 r. (niedziela)
 
I. ORGANIZATOR
Organizatorem jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA, Urząd Miejski w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Klub Sportowy Aurum Kobud Złotoryja mieści się w Złotoryi przy ul. Legnickiej 17, 59-500 Złotoryja, tel./fax (76) 878 55 75, e-mail: biuro @ biegwulkanow.pl
 
II. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej człowieka.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
3. Promocja miasta Złotoryja – stolicy polskiego złota i Krainy Wygasłych Wulkanów.
 
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się  w dniach:
  • 24 czerwca (sobota) – Bieg Wulkanów na dystansie 7 km w godz: 16:00 - start 1 falii 16:20 start 2 fali.
  • 25 czerwca (niedziela) – Bieg Wulkanów na dystansie 13 km – start 10:40 – start wspólny w sektorach puszczanych co ~3 minut.
2. Miejsce: Miasto Złotoryja, stadion miejski „Górnik Złotoryja”, Zalew Złotoryjski. Bieg na 7 km: Start i meta biegu „Nad Zalewem” ul. Sportowa 9 w Złotoryi
Bieg na 13 km: Start – Skwer Siedmiu  Mieszczan (dolna fontanna), meta „Nad Zalewem”.
3. Miejsce biura zawodów: Restaracja - klub muzyczno bilarodowy PRALNIA, ul. Górna 2, 59-500 Złotoryja.
 
IV. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które w 2017 r. ukończą 17 lat (rocznik urodzenia 2000  i starsi), które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych (punkt 8. regulaminu).
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego).
 
V. TRASA
1. Dokładny dystans oraz przebieg tras na dystansie 7 km (sobota) i 13 km (niedziela) będą wyznaczone na kilka tygodni przed biegiem.
2. Trasa ekstremalna: błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, dno jeziora, przeszkody sztuczne i naturalne, strome podbiegi.
3. Trasa biegu w terenie zalesionym oznakowana jednostronnie, w pozostałych miejscach zostanie jednoznacznie wskazany kierunek biegu.
4. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika. Szerokość trasy: 3-4 m, na starcie około 6 m.
5. Na trasie rozmieszczone zostaną przeszkody terenowe naturalne i sztuczne, które zawodnicy są zobowiązani pokonać.
 
VI. FORMUŁA ZAWODÓW – DYSTANSE BIEGÓW, GODZINY STARTÓW
1. Bieg na dystansie 7 km odbędzie się 24 czerwca (sobota) –  godz. 16:00 – fala nr 1; 16:20 fala nr 2. Start w grupach po około 70-80 osób – zalew złotoryjski.
  • 16:00 - start serii biegu wulkanów –   7 km
2. Bieg główny na dystansie 13 km odbędzie się 25 czerwca (niedziela) – start 10:40 – start wspólny  falowy w grupach po 100 – 150 osób puszczanych co ~3 minut.
3. Przerwy startowe poszczególnych sektorów wynosić będą ~3 minut. Każdemu zawodnikowi zmierzymy czas netto, który będzie oficjalnym czasem na wynikach.
5. W biegu na dystansie 13 km możliwa jest rywalizacja indywidualna i drużynowa, na 7 km możliwa jest rywalizacja jedynie indywidualna.
 
VII. ZGŁOSZENIA
1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej zawodów www.biegwulkanow.pl. Istnieje także możliwość zapisania się do Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów bezpośrednio w biurze zawodów. Dokonanie wszystkich formalności wcześniej znacznie skróci procedurę odbioru pakietu startowego w biurze zawodów.
2. W biegu na dystansie 13 km istnieje możliwość startu indywidualnego lub drużynowego
(5 osób w tym minimum 1 kobieta). O miejscu drużyny decyduje mniejsza suma punktów wynikająca z pozycji zawodnika po biegu finałowym w odrębnej klasyfikacji kobiet
i mężczyzn.
3. Obowiązuje nieprzekraczalny limit 1000 uczestników w biegu na 13 km i 700 osób w biegach na 7 km. Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy do dnia 23 czerwca 2017 r. wniosą stosowną opłatę startową (decyduje data wpływu na konto środków finansowych) oraz zmieszczą się w limicie miejsc, jak też zostaną zarejestrowani na stronie www.biegwulkanow.pl. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w dniu zawodów.
 
VIII. OPŁATY
Każdy uczestnik wybranego przez siebie biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, chyba, że jest zwolniony z jej uiszczenia przez Dyrektora Biegu.
 
1. Opłata startowa indywidualnie 13 km
 
a) pierwsze 200 osób zapisane i opłacone – 120 zł
b) od 201 do 400 osób zapisanych i opłaconych – 135 zł
c) od 401 do 600 osób zapisanych i opłaconych  – 150 zł
d) od 601 do 800 osób zapisanych i opłaconych – 170 zł
e) powyżej 801 osób zapisanych i opłaconych –  200 zł
 
3. Opłata startowa drużynowa (za 5 zawodników) w biegu na dystansie 13 km :
 
a) pierwsze 200 osób zapisane i opłacone – 500 zł / drużyna
b) od 201 do 400 osób zapisanych i opłaconych – 550 zł / drużyna
c) od 401 do 600 osób zapisanych i opłaconych  – 600 zł / drużyna
d) od 601 do 800 osób zapisanych i opłaconych – 700 zł / drużyna
e) powyżej 801 osób zapisanych i opłaconych –  850 zł / drużyna
 
 
2. Oplata startowa indywidaulnie 7 km
 
a) pierwsze 150 osób zapisane i opłacone – 90 zł
b) od 151 do 300 osób zapisanych i opłaconych – 100 zł
c) od 301 do 450 osób zapisanych i opłaconych  – 110 zł
d) od 451 do 600 osób zapisanych i opłaconych – 120 zł
e) powyżej 601 osób zapisanych i opłaconych – 130 zł
 
 
 
4. Promocja dla wytrwałych:
Jeżeli osoba wystartowała w przynajmniej 6 poprzednich edycjach zimowego lub letniego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, to wpisowe na dystans główny 13 km dla niej wynosi jedynie 90 zł - do dnia 28 lutego 2017 r.
 
Opłata dla Mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów należących do LGD Partnerstwo Kaczawskie (Gmina Bolków, Gmina Krotoszyce, Gmina Legnickie Pole, Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Pielgrzymka, Gmina Ruja, Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Miejska Wojcieszów, Gmina Świerzawa, Gmina Zagrodno, Gmina Wiejska Złotoryja, Gmina Miejska Złotoryja) za bieg na 13 km i 7 km rabat 20 zł na każdy bieg.
Aby  skorzystać  ze   zniżki   dla   Mieszkańców   Krainy   Wygasłych   Wulkanów,  należy w momencie  odbioru  numeru  startowego  dostarczyć  zaświadczenie  z  urzędu  gminy   o zamieszkaniu na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów lub wylegitymować się dowodem osobistym zawierającym adres.
6. Zawodnicy zgłoszeni w drużynie nie dokonują opłaty startowej indywidualnej. Opłaty należy dokonać za całą drużynę. W przypadku wnoszenia opłat indywidualnie zawodników drużynowych obowiązuje cennik jak zawodników nie tworzących drużyny. Dodatkowo w formularzu  zgłoszeniowym   należy  podać   podać  nazwę   drużyny.   Informacja  z  nazwą i składem drużyny winna być przesłana również elektronicznie na adres biuro@biegwulkanów.pl
Aby wziąć udział w biegu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz dokonać płatności w jednej z form:
• przelew na konto bankowe - za pomocą tradycyjnego przelewu,
• przekaz pocztowy,
• w siedzibie Stowarzyszenia KS Aurum KOBUD Złotoryja.
Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:
KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA
ul. Legnicka 17
59-500 Złotoryja
PKO BP 55 1020 3017 0000 2602 0360 0418
W tytule należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien  był wnieść zgodnie   z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę organizowaną przez KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA (np. 9. edycję Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów) lub innego zawodnika, wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 30 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w tym punkcie można dokonywać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2016 r. Po tym terminie żadne wnioski nie będą rozpatrywane.
9. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatora stosowna informacja potwierdzająca ten fakt oraz zostanie zamieszczona na liście zgłoszeń publikowanej na stronie internetowej biegu. Zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
 
IX. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW W BIURZE ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieści się w klubie muzyczno bilardowym PRALNIA ul. Górna 2 w Złotoryi. (centrum miasta). Godziny otwarcia:
• 23 czerwca 2017 (piątek) 18.00 – 21.00
• 24 czerwca 2017 (sobota) 10.00 – 21.00
• 25 czerwca 2017 ( niedziela) 7.00 – 10.00
2. Zawodnicy  zobowiązują  się  dokonać  weryfikacji  w  biurze  zawodów  oraz        podpisać
„Oświadczenie uczestnika” oraz „Oświadczenie dla służby zdrowia” stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. Zawodnicy, którzy nie dopełnią obowiązku podpisania oświadczeń, nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W celu przyspieszenia rejestracji w Biurze Zawodów można się zgłosić po numer startowy z wypełnionym wcześniej oświadczeniem.
3. W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują:
a) pakiet startowy:
• numer startowy + agrafki,
• koszulkę techniczną (organizator nie gwarantuje koszulki w sugerowanym rozmiarze),
• napój energetyczny,
• talon na posiłek po biegu,
b) pakiet metowy
• medal,
• woda (także na trasie) .
 
X. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg 7 km lub 13 km, otrzymuje na mecie okolicznościowy medal z symbolem Krainy Wygasłych Wulkanów.
2. Klasyfikacje:
Bieg Wulkanów na 13 km:
a) indywidualna mężczyzn i kobiet,
b) w kategorii kobiety 50+, mężczyźni 50+,
c) drużynowa (w skład drużyny wchodzi 5 osób – w tym minimum 1 kobieta); zawodnicy zgłoszeni w drużynach klasyfikowani są także indywidualnie oraz w poszczególnych kategoriach,
d) mieszkaniec Krainy Wygasłych Wulkanów
Bieg Wulkanów na 7 km:
Brak klasyfikacji dodatkowych.
3. Nagrody indywidualne w biegu na 7 km i 13 km open mężczyzn i kobiet - dekoracją objęte jest 6 pierwszych zawodników (dotyczy tylko kategorii open i złotoryjanie)
• miejsce I – pamiątkowa statuetka,
• miejsce II – pamiątkowa statuetka,
• miejsce III – pamiątkowa statuetka,
4. Nagrody indywidualne w biegu na 13 km dla mieszkańców miasta Złotoryja
• miejsce I – pamiątkowa statuetka,
• miejsce II – pamiątkowa statuetka,
• miejsce III – pamiątkowa statuetka,
 
5. Bieg Wulkanów na 13 km, nagrody w kategorii wiekowej 50+
• miejsce I-III – pamiątkowe statuetki
6. Nagrody w klasyfikacji drużynowej – bieg wulkanów na dystansie 13 km:
• miejsca I-III – puchar dla drużyny i nagrody rzeczowe.
7. Osoby nagrodzone w biegu głównym nie są brane pod uwagę w klasyfikacjach dodatkowych.
9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ufundowania  dodatkowych  nagród  pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 
XI. NOCLEGI
1. Organizator przewiduje darmowe noclegi na sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów.
2. Noclegi przewidziano w nocy z 23 na 24 czerwca 2017 r. oraz z 24 na 25 czerwca 2017 r.
3. Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.
4. Istnieje możliwość skorzystania z następujących noclegów:
a) rezerwacja noclegu w pobliskich hotelach lub gospodarstwach agroturystycznych, których adresy umieszczone są na stronie www.biegwulkanow.pl w dziale noclegi,
b) rozbicie namiotów na polu namiotowym ......
Chęć noclegu na sali lub polu namiotowym należy zgłosić mailem do organizatora.
 
XII. SPRAWY SANITARNE
1. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pryszniców po biegu w okolicach mety. W rejonie startu/mety ustawione zostaną także kabiny typu przenośnego.
2. Na mecie zostanie ustawiony specjalny kontener na zniszczoną podczas zawodów odzież - buty, koszulki, odzież ochronną.
3. Organizator zapewnia depozyt, w którym uczestnicy poszczególnych biegów będą mogli składać rzeczy na czas trwania biegów zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety.
 
XIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie u ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn.zm.) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na  Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów i udziału w nim.
2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia  pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg jest bardzo trudny technicznie – liczne przeszkody, podbiegi, wspinaczka, dlatego zawodnicy winni wykazać się bardzo dobrym przygotowaniem kondycyjnym oraz dużą sprawnością fizyczną.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  w 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, jak też możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne czynniki ryzyka.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne.
6. Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator.
7. Organizator zapewnia opiekę dla dzieci zawodników na czas trwania zawodów.
8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: biuro @ biegwulkanow.pl
9. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, oraz że stan ich zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
10. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Nie dopuszcza się możliwości wydawania pakietów startowych innym osobom. Wydawanie pakietów  odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem wraz z dowodem opłaty startowej (dowód opłaty powinni okazać zawodnicy niezweryfikowani).
11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
13. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo  złożenia  protestu  dotyczącego  przebiegu  rywalizacji.  Protest  może  zostać  złożony    po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podjęta w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.
14. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
15. Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 15 czerwca 2017 r. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu www.biegwulkanow.pl.
Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów Mirosława Kopińskiego.
 
Oświadczenie uczestnika
Informuję, że znam regulamin 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji bieg. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że:
• uczestniczę w Biegu Wygasłych Wulkanów świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko.
• będę postępował (a) z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa zdrowia własnego jak i innych uczestników biegu
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA (a także ich kierownictwo, administratorów,osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Biegu Wygasłych Wulkanów.
• zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące. Oświadczam także, ze nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami wobec Organizatora Biegu.
• zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.
 
 
Data …………………………………………
 
 
Imię i nazwisko
…………..……………………………. nr startowy …........................................
 
podpis …..............................................