Regulamin 5. Zimowego Biegu Wulkanów

Regulamin 5 Zimowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów
 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 5. ZIMOWEGO BIEGU SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW jest Stowarzyszenie:  Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA.

Z siedzibą w Złotoryi przy ul. Legnickiej 17; 59-500 Złotoryja, tel. 609 585 499

 

II. CELE IMPREZY

• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej człowieka,

• propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,

• promocja miasta Złotoryja – Stolicy Polskiego Złota i Krainy Wygasłych Wulkanów,

• promocja Gminy Zagrodno w szczególności Zamku Grodziec

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 9 grudnia 2017 r. (sobota)

2. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia: Zamek Grodziec, Gmina Zagrodno.

3. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Zamku Grodziec.

4. Biuro zawodów czynne w sobotę w godzinach 8.00 – 12.30.

5. Bieg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. godz. 13.00.

 

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które w roku 2017 ukończyły 17 lat (rocznik urodzenia 2000 i starsi) które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby które nie ukończyły jeszcze 18 lat wymagana będzie zgoda rodziców.

2. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

 

V. TRASA

1. Długość trasy biegu – około 12 km.

2. Trasa ekstremalna: błoto, rowy melioracyjne, przeszkody sztuczne i naturalne, strome podbiegi.

3. Trasa biegu w terenie zalesionym oznakowana jednostronnie w pozostałych miejscach jednoznacznie wskazany kierunek biegu.

4. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika .

5. Szerokość trasy : 1-3 metry , na starcie około 7 m.

6. Na trasie rozmieszczone zostaną przeszkody terenowe i sztuczne, które zawodnicy zobowiązani są pokonać.

 

VI. FORMUŁA ZAWODÓW – DYSTANSE BIEGÓW i GODZINA STARTU

1. Bieg  ze startu wspólnego odbędzie się 09.12.2017 r. o godz. 13.00.

2. Start odbywać się będzie podobnie jak podczas edycji letniej z boksów startowych.
O kolejności przypisania do boksu decyduje kolejność zapisu i dokonania opłaty startowej. Tylko osobom zapisanym i zapłaconym zostanie nadany numer startowy, który następnie będzie decydował o przydziale do poszczególnego boksu.

3. Start odbywać się będzie z 4 boksów startowych z miejscem dla 125 zawodników w każdym.

4. Numery nadane podczas zapisu nie podlegają zmianie.

5. Czas liczymy dla wszystkich grup od momentu startu zawodników z pierwszego boksu startowego. Pozostali zawodnicy startować będą ze stratą czasową.

6. Start kolejnych boksów startowych odbywać się będzie co 2 minuty.

7. Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chipów.

 

Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród o godz. 15:30

 

VII.  ZGŁOSZENIA

1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej zawodów www.biegwulkanow.pl.

2. Obowiązuje nieprzekraczalny limit 500 uczestników. Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy do dnia 7 grudnia 2017 wniosą stosowną opłatę startową (decyduje data wpływu na konto środków finansowych), zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną zarejestrowani na stronie www.biegwulkanow.pl.

3. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w dniu zawodów. Lista startowa zawierać będzie wyłącznie osoby zapisane i zapłacone.

 

VIII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Zimowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów ponosi koszty opłaty startowej

2. Opłata startowa indywidualna:

a) do dnia 31 sierpnia 2017r. – 110 zł

b) do dnia 30 września 2017r. - 125 zł

c) do dnia 31 listopada 2017 r. - 140 zł 125 zł

d) do dnia 7 grudnia 2017 r. - 160 zł  140 zł

e) w dniu zawodów 2017 r. - 150 zł

3. Dla osób posiadających tytuł VIP Wulkanów zniżka, lub które uczestniczyły minimum w siedmiu edycjach Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów (zimowych lub letnich):

Rabat dla wytrwałych:

- 70,00 zł do dnia 31 września 2017 r.

- 80,00 zł do dnia 31 listopada 2017 r.

 

4. Promocja dla Mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów należących do LGD Partnerstwo Kaczawskie:

a) do dnia 31 sierpnia 2017r. – 80 zł

b) do dnia 30 września 2017 r. - 95 zł

c) do dnia 31 listopada 2017 r.- 110 zł

d) do dnia 7 grudnia 2017 r.- 120 zł 110 zł

e) w dniu zawodów - 120 zł

 

 

5. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz dokonać płatności w jednej z form:

– Przelew na konto bankowe - za pomocą tradycyjnego przelewu

– Przekaz pocztowy

– W siedzibie Stowarzyszenia KS Aurum KOBUD Złotoryja

 

Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA

ul. Legnicka 17;

59-500 Złotoryja

PKO BP 55 1020 3017 0000 2602 0360 0418

W tytule należy podać: Opłata za 5 Zimowy Bieg Wulkanów oraz imię i nazwisko osoby startującej

 

6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

 

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w 5. Zimowym Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę organizowaną przez KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA (np. 9 edycję Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów) należy dopłacić różnicę brakującą do wyrównania wpisowego imprezy na którą przenosi się wpisowe oraz wpłacenia kwoty manipulacyjnej w wysokości 30 zł. Opłata może zostać także przeniesiona na innego zawodnika (do 15 listopada) po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 30zł. W przypadku gdy opłata wniesiona na zawody z których się rezygnuje przewyższa wpisowe zawodów na które się przenosi wpisowe nie przysługuje zwrot różnicy.

 

8. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatora stosowna informacja potwierdzająca ten fakt zostanie zamieszczona na liście zgłoszeń publikowanej na stronie internetowej biegu. Zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Na stronie widnieć będą jedynie osoby które dokonały opłaty startowej.

 

IX. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW W BIURZE ZAWODÓW

1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Zamku Grodziec i czynne będzie w następujących dniach i godzinach: 9 grudnia 2017 (sobota), 8:00 – 12:30

2. Zawodnicy zobowiązani są dokonać weryfikacji w biurze zawodów oraz podpisać „Oświadczenie uczestnika” oraz „Oświadczenie dla służby zdrowia” stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. W ramach wpisowego zawodnicy

otrzymują:

a. numer startowy + agrafki,

b. czapkę 5. Zimowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

c. talon na posiłek po biegu,

d. woda na trasie

 

X. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg finałowy otrzymuje na mecie okolicznościowy medal z symbolem wulkanu na łańcuchu stalowym.

2. Prowadzona jest klasyfikacja:

• indywidualna mężczyzn i kobiet

3. Nagrody w biegu finałowym open mężczyzn i kobiet:

• miejsca I-III pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe

• miejsca IV-VI nagrody rzeczowe

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

 

XI. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji 5. Zimowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów pokrywają: Urząd Gminy Zagrodno, Sponsorzy i Partnerzy, Klub Sportowy AurumKobud Złotoryja.

 

XII. NOCLEGI

1. Organizator przewiduje darmowe noclegi na Zamku Grodziec. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów.

2. Noclegi przewidziano w nocy z 8 na 9 grudnia  oraz z 9 na 10 grudnia 2017r.

3. Możliwe jest wykupienie noclegów w Zamku Grodziec w pokojach. Ilość miejsc ograniczona!

4. Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

5. Istnieje możliwość skorzystania z następujących noclegów:

- rezerwacja noclegu w pobliskich hotelach lub gospodarstwach agroturystycznych, których adresy umieszczone są na stronie www.biegwulkanow.pl w dziale noclegi.

           

XIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na Zimowy Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów i udziału w nim. 

2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922  zpóżn. zm),Uczestnik  biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one  niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia  pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg jest bardzo trudny technicznie – liczne przeszkody, podbiegi, wspinaczka – dlatego też wymaga się od zawodników dobrego przygotowania kondycyjnego oraz sprawności  fizycznej.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 5 Zimowym Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza , ze przyjmuje do wiadomości , że udział w 5. Zimowym Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą  ryzyko i zagrożenie wypadkami , możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych( w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka.

3.  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora , przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne.

6. Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę Vat proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email:  zapisy@biegwulkanow.pl

8. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy  zobowiązani do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem 5. Zimowego Biegu  Szlakiem Wygasłych Wulkanów oraz że stan ich zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości  uczestnictwa w biegu , zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

9. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście .Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty  startowej( dowód opłaty powinni okazać zawodnicy niezweryfikowani).

10. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podniesiona w sprawie  protestu jest wiążąca i ostateczna.

11. Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 6 grudnia 2017 r. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu:  www.biegwulkanow.pl

 

Regulamin zatwierdził Dyrektor Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów Mirosław Kopiński

 

 

Oświadczenie uczestnika

 

Informuję, że znam regulamin 5. Zimowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że:

• uczestniczę w 5. Zimowym Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko.

• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem.

• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność KS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA (a także ich kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Biegu Wygasłych Wulkanów.

• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.

• Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

 

Data ………………………………………… Imię i nazwisko

(czytelnie) …………..…………………………….