FESTYN PODRÓŻNIKA - Zdobądź miasto złota. Odgadnij hasło. Wygraj nagrodę.

FESTYN PODRÓŻNIKA

Zdobądź miasto złota. Wygraj nagrodę.

termin: 25 czerwca 2016 r., od 11.00

miejsce: centrum miasta Złotoryja

 

Organizator festynu: KS Aurum Kobud Złotoryja

Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna,

REGULAMIN FESTYNU PODRÓŻNIKA

25 czerwca 2016 r.

 

Rejestracja w biurze zawodów w dniach 24.06.2016 r. (piątek) od godz. 18.00 do godz. 21.00,

25.06. 2016 r. (sobota) od godz. 7.00 do godz. 15.30 - hol główny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja.

Start – 25.06.2016 r. (sobota) godz. 11.00 do godz. 17.00

 

§ 1. Organizator

 

Organizator Festynu: Klub Sportowy Aurum Kobud Złotoryja mieści się przy ul. Legnickiej 17,

59-500 Złotoryja, tel./fax (76) 878 55 75, e-mail: biuro@biegwulkanow.pl

Partner Festynu: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel.(76) 878 33 28, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl

 

 § 2. Ogólne zasady Festynu

 1. Nazwa imprezy: „FESTYN PODRÓŻNIKA – Sportowa Złotoryja.
 2. Cel Festynu: Festyn odbywa się w ramach imprez towarzyszących 7. Biegowi Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Celem festynu jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poznanie wiodących złotoryjskich dyscyplin sportowych
 3. Punkt zakupu Kuponów Startowych: Biuro Zawodów 7. Biegu Wulkanów hol główny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5,

Piątek 24.06.2016 r. w godzinach 18.00-21.00

Sobota 25.06.2016 r. w godzinach 7.00-15.30

 1. Teren przebiegu Festynu:

               a. Klub Strzelecki AGAT, pl. Lotników Polskich 3

               b. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, Marii Konopnickiej 22

               c. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne "Aurum", Kolejowa 4, Zespół Szkół Ogólnokształcych

               d. Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT, boisko przy  Zalewie Złotoryjski

               Meta Festynu: Scena przy Zalew Złotoryjski (Kąpielisko Miejskie), ul. Sportowa

Udział w Festynie jest płatny i wymaga wcześniejszej rejestracji.

 1. Rejestracja: zakup kuponu startowego, który jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Festynu.
 2. W Festynie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Festynie tylko pod opieką osoby dorosłej. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Festynie. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć przed startem.
 4. Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej http://www.biegwulkanow.pl/
 5. Festyn odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Festynie.
 7. Każda z osób biorących udział w Festynie powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Festynie.
 8. Uczestnicy biorący udział w Festynie zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących na danym obiekcie ( patrz: §2, ptk. 4, a-e) pod rygorem dyskwalifikacji.
 9. Charakter imprezy powoduje, że osoby poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnicy przystępując do Festynu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Festynu. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 11. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Festynu innym uczestnikom, w dowolnym momencie Organizator ma prawo do wykluczenia go z Festynu. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 12. W czasie Festynu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Festynu mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 14. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Festynu.

 

§ 3. Uczestnicy Festynu i zgłoszenia

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w Festynie jest zgłoszenie swojego udziału w Punkcie Początkowym - hol główny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji pl. Reymonta 5 oraz odbiór Kuponu Startowego z załączoną mapą.

2.      Ceny kuponów Festynu Podróżnika:

8 zł- Mały Zdobywca Wulkanów oraz dzieci i młodzież szkolna nie biorąca udział w biegu

10 zł- Zawodnicy biorący udział w VII Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

12 zł- osoby dorosłe zainteresowane udziałem w Festynie

3.      Poprzez rejestrację i udział w Festynie uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy Festynu

 

 1. Na uczestników Festynu Podróżnika, którzy zdobędą największą ilość punktów na trasie przebiegu Festynu ( patrz: §2, ptk. 4, a-e) przewidziane są nagrody rzeczowe
 2. Zwycięzcy: 10 osób dorosłych oraz 10. dzieci.
 3. Na danym obiekcie uczestnik Festynu może zdobyć maksymalnie 20 punktów.
 4.  Zakończenie Festynu, podsumowanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 25.06.2016 r. o godzinie 17.15 nad Zalewem Złotoryjskim (Kąpielisko Miejskie), ul. Sportowa

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora http://www.biegwulkanow.pl

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Festynu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Festynu z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

 Organizator